Condicions Generals d’Ús del web de Campus Marc Bernaus:

La utilització d’aquest lloc web està subjecta a les següents condicions d’ús. Us preguem que les llegiu atentament. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ell implica que heu llegit i acceptat, sense cap reserva, aquestes condicions.

1. – Condicions d’Ús

1.1 Les presents Condicions d’Ús regulen l’accés i utilització per part de qualsevol usuari de les pàgines que integren el domini web campusmarcbernaus.com accessible a l’adreça, propietat de Campus Marc Bernaus, http://www.campusmarcbernaus.com , així com els continguts i serveis que s’hi s’inclouen.

1.2 Campus Marc Bernaus es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis del web, de les Condicions d’Ús i, en general, de tots els elements que integren el disseny i configuració del seu web.

1.3 L’usuari accedeix al web sota la seva exclusiva responsabilitat. Els continguts i serveis tenen com a finalitat exclusiva la difusió d’informació sobre les activitats desenvolupades per Campus Marc Bernaus.

1.4 Campus Marc Bernaus no garanteix l’absència de virus o d’altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, Campus Marc Bernaus no respon pels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l’usuari o a tercers.

1.5 Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. Campus Marc Bernaus, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants no es responsabilitzen dels errors o omissions que puguin tenir els continguts aquest lloc web o altres continguts als que es pugui accedir a través seu. Campus Marc Bernaus, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants tampoc no poden ser considerats responsables de cap tipus de danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

2. – Propietat Intel·lectual i Industrial

© 2018 Campus Marc Bernaus. Tots els drets reservats.

2.1 La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja sigui texts, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials que hi són inclosos, i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat d’Campus Marc Bernaus o, en el seu cas, dels seus llicenciants, que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar.

2.2 En particular, però sense limitar la generalitat de l’obligació de l’usuari expressada al paràgraf anterior, queden prohibides la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos al mateix. Aquests actes d’explotació només poden ser realitzats si s’obté l’autorització expressa d’Campus Marc Bernaus i sempre que es faci referència explícita a la titularitat d’Campus Marc Bernaus dels drets de propietat intel·lectual indicats.

2.3 Queda així mateix prohibit descompilar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d’aquest lloc web i dels serveis que conté, així com realitzar, respecte de tot o de part d’aquests programes, qualssevol dels actes d’explotació referits al paràgraf anterior. L’usuari del lloc web s’ha d’abstenir, en tot cas, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que hi puguin tenir instal·lats.

3. – Política de Protecció de Dades

3.1 L’accés al web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part d’Campus Marc Bernaus. No obstant això, es comunica que, cas que Campus Marc Bernaus sol·liciti dades personals, s’informarà degudament l’usuari conforme a l’establert en la Llei, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

3.2 Es garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades personals. La nostra empresa ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades. Malgrat això l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats.

3.3 Els usuaris poden exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament, ús i cessió de les seves dades, mitjançant comunicació dirigida a Campus Marc Bernaus a l’adreça info@campusmarcbernaus.com.

4. – Enllaços

4.1 Tot enllaç, hipertextual, profund, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web o direcció URL (“Enllaços”) al web, haurà de ser autoritzat per Campus Marc Bernaus, i s’ha d’establir l’enllaç en tot cas a la seva pàgina inicial.

4.2 Campus Marc Bernaus desitja aclarir que els Enllaços a web de tercers que contingui el web tenen únicament una finalitat orientativa, i el seu objecte és posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que puguin ser del seu interès.

4.3 Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les que Campus Marc Bernaus no exerceix cap tipus de control. Campus Marc Bernaus no respon ni dels continguts ni de l’estat dels esmentats llocs i pàgines web, i l’accés a les mateixes mitjançant aquest lloc web tampoc no implica que Campus Marc Bernaus recomani o aprovi els seus continguts.

Campus Marc Bernaus revisa el contingut que s’ofereix en els Enllaços amb regularitat. No obstant això, és impossible conèixer exactament i en tot moment quin és el contingut concret de tot enllaç. És per això que es prega que, cas de què qualsevol usuari o tercer observi que tals enllaços puguin ser contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic, o que siguin susceptibles d’incitar a la violència o a la discriminació per raons sexuals, ideològiques, religioses o racials, el posi en el nostre coneixement mitjançant l’adreça de correuinfo@campusmarcbernaus.com.

5. – Limitació de Responsabilitat

Al marge del que està disposat legalment, Campus Marc Bernaus declina qualsevol responsabilitat en relació amb els continguts dels Enllaços o amb els danys o errors que, per qualsevol virus presenti en accedir als esmentats enllaços o en utilitzar-los, puguin sofrir els sistemes informàtics (maquinari i programari) de l’usuari.

6. – Legislació i Jurisdicció Aplicable

Les presents Condicions d’Accés queden subjectes a l’ordenament jurídic Andorrà.

Per a qualsevol consulta també poden contactar amb nosaltres a l’adreça electrònica:info@campusmarcbernaus.com.